Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Ochranu soukromí a osobních údajů našich klientů, spolupracovníků, obchodních a smluvních partnerů, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání považujeme za svou prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Seznamte se prosím se Zásadami zpracování osobních údajů v naší společnosti, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • důležité kontakty ochrany osobních údajů
 • účely zpracování Vašich osobních údajů
 • zpracování osobních údajů, ke kterým potřebujeme Váš souhlas
 • zpracování osobních údajů, ke kterým nepotřebujeme Váš souhlas
 • právní základ pro zpracování
 • oprávněné zájmy
 • příjemce Vašich údajů
 • jaká máte práva
 • doba, po kterou jsou údaje zpracovány
 • přijatá organizační a technická opatření

2. Důležité kontakty ochrany osobních údajů ve společnosti FORTEX – AGS, a.s.

Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: FORTEX – AGS, a.s.
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
Sídlo: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Informace o kontaktní osobě pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martina Slončíková
E-mail: gdpr@usovsko.cz
Tel.: + 420 606 736 781 (v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hod.)
Sídlo: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

3. Účely zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti FORTEX – AGS, a.s. a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvního vztahu, poskytnutí služby, kterou si s námi sjednáváte a na základě zákonem dané povinnosti. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

3.1. Zpracování osobních údajů, ke kterým potřebujeme Váš souhlas

 • marketingové činnosti

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá společnost FORTEX – AGS, a.s. Vaše kontaktní údaje získané při sjednání služby pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

3.2. Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároku u soudů, pojišťoven, orgánů veřejné správy) rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároků
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout požadovaný produkt, službu či jiné plnění, když pro toto plnění osobní údaje potřebujeme.

3.3. Právní základ pro zpracování

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní, bankovní, zdravotní, ………), a to z důvodu dodržování zejména platných zákonů v následujících oblastech:

 • občanskoprávní
 • pracovněprávní
 • obchodní
 • spotřebitelská
 • platební

3.4. Oprávněné zájmy společnosti FORTEX – AGS, a.s. pro zpracování Vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněné zájmy společnosti FORTEX – AGS, a.s., tak celého koncernu a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez Vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • Příprava smlouvy na Vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh Vaší smlouvy
 • Simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu či služby
 • Řízení vztahu se zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu či služby nebo vyřešili Vaše požadavky, přání, reklamaci a stížnost apod.

3.5. Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti FORTEX – AGS, a.s.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele, které pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů. Aktuální seznam smluvních zpracovatelů vede referent ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro FORTEX – AGS, a.s. provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.

4. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Pokud máte otázky, volejte na +420 606 736 781 nebo nám pište na e-mail gdpr@usovsko.cz.

5. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány

Společnost FORTEX – AGS, a.s. i její smluvní zpracovatelé zpracovávají a ukládají údaje jen po dobu nezbytně nutnou (trvání smluvních vztahů, povinnost ze zákona, skartační lhůta, po dobu udělení souhlasu atd.).

6. Přijatá organizační a technická opatření

Společnost FORTEX – AGS, a.s. zmapovala procesy a údaje všech kategorií subjektu údajů, provedla analýzu mezer – současný stav vs. požadavky GDPR, analýzu rizik, posoudila vliv a nastavila vhodná technická a organizační opatření. Následně vydala vnitřní předpis – organizační směrnici OS 01.8 Ochrana osobních údajů, která upravuje veškeré procesy související s ochranou osobních údajů v souladu s Nařízením.